П У Б Л И Ч Н А Я    О Ф Е Р Т А   И Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н А

О С Н О В Н Ы Е П О Н Я Т И Я :

По с е т ите л ь С а йт а — ли ц о, п ри ш едш ее н а сай т htt p: // mo ss mor e. r u без ц ел и ра зм ещ ен и я за ка за

По л ьз о в а т ел ь — ф и зи ческ о е л и ц о, п ос ет и тел ь Са й та , п ри ни м аю щ ий усл ов и я н а стоящ е г о Согл а ш ен и я и жел а ю щ и й ра зм ести ть З а ка зы в Ин терн ет - м а га зи н е htt p :// mo s s mor e. r u

По ку па т е л ь —   п ол ьз ов а тел ь,    ра зм ес ти в ш и й    За ка з    в    Ин терн ет - м а га зи н е htt p :// mo s s mor e. r u
Инт е рне т - м а г а з ин — и н терн ет - са й т, п ри н а дл ежа щ и й П ро да в ц у, ра сп ол ож ен н ы й в сети и н те рн ет п о   а д ре с у   ht t p:// mo s s mo r e. r u г де   п ре дс та в л ен ы   Тов а ры , п редл а га ем ы е П р ода в ц ом дл я п ри об ре тен и я , а та кже усл ов и я оп л а ты и до ста в ки Т ов а р ов                                                       П ок уп а тел ям .

С а йт — htt p: // mo ss mor e. r u

То в а р — об ув ь, од еж да , а ксе сс уа ры и и н ы е тов а ры , п ре дста в л ен н ы е к п р ода же н а Са й те          П р ода в ц а .

За ка з — д ол жн ы м об ра з ом оф о рм л ен н ы й за п ро с П ок уп а тел я н а п ри об р ет ен и е и до ста в к у п о у ка за н н ом у П о к уп а тел ем а др ес у / п ос р ед ств ом са м ов ы в о за Тов а р ов , в ы бра н н ы х       н а           Са й те.

С л у ж б а до с т ав ки – П очта Р ос си и , E MS П оч та Ро сси и , и л и ин а я сл ужба д ос та в ки н а усм о т рен и е П р ода в ц а .

1 . О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1 . 1 . П р ода в ец ос ущ еств л я е т п р ода ж у Т ов а р ов ч е рез И н те рн ет - м а га зи н п о а дре с у htt p :// mo s s mor e. r u

1 . 2 . З а ка зы в а я Тов а ры че р ез И н те рн ет - м а га зи н , П ол ьзов а тел ь с огл а ш а ется с у сл ов и ям и п р о да жи Т ов а р ов , и зл о жен н ы м и н и же ( да л ее — Усл ов и я п р ода жи тов а р ов ) . В сл уча е н е с огл а си я с н а ст оя щ и м П ол ьзов а т ел ьски м с огл а ш ен и ем ( да л ее — С огл а ш ен и е / П у бл и чн а я оф е рта ) П ол ьз ов а тел ь в п ра в е отка за ть ся от оф о рм л ен и я     за ка за ,     п рек ра ти ть     и сп ол ьзов а н и е     се рв и са     и      п оки н уть са й т htt p :// mo ss mor e. r u.

1 . 3 . Н а стоящ и е Усл ов и я п р о да жи т ов а р о в , а та кже и н ф орм а ц и я о Т ов а ре, п ред ста в л ен н а я н а Са й те, яв л яю тся п у бл и чн ой оф е рт ой в с о отв етс тв и и со ст. 4 3 5 и п . 2 ст. 4 3 7 Г ра жда н ск ог о к о де кса Р о сси й ск ой Ф еде ра ц и и .

1 . 4 . Согл а ш ен и е м ож ет бы ть и зм ен ен о П р о да в ц ом в одн ос т о р он н ем п о ряд ке бе з ув е д ом л ен и я П ол ь з ов а тел я/П ок уп а тел я. Н ов а я ре да кц и я Со гл а ш ен и я в ступ а ет в си л у с м ом ен та ее оп убл и к ов а н и я н а Са й те, есл и и н ое н е п ре д усм от р ен о у сл ов и ям и н а сто ящ ег о С огл а ш ен и я.
1 . 5 . П у бл и чн а я   оф е рта   п ри зн а ется   а кц еп тов а н н ой   П о с ети тел ем   Са й та   / П ок уп а тел ем   с   м ом ен та   реги с т ра ц и и   П ос ети тел я    н а    Са й те,   оф о рм л ен и я П ок уп а тел ем З а ка за без а в то ри за ц и и н а Сай те, а та кже с м ом ен та п ри н яти я от П ок уп а тел я З а ка за п о тел еф он у + 7 ( 4 9 5 ) 6 4 5 - 62 - 26 ( дл я зв он к ов и з М о скв ы и р еги он ов ) Д ог ов о р р озн и чн ой к уп л и - п рода ж и счи та ется за кл ю ч ен н ы м с м ом ен та в ы да чи П рода в ц ом П о к уп а тел ю ка сс ов ог о и л и тов а рн ог о че ка л и бо и н ог о до к ум ен та , п одтв е ржда ю щ ег о оп л а ту т ов а р а . Соо бщ а я П р ода в ц у св ой e - ma i l и н ом е р т ел еф он а , П ос ети тел ь Са й та /П ол ьз о в а тел ь/П ок уп а тел ь да ет с огл а си е н а и сп ол ьз ов а н и е ука за н н ы х сред ств св язи П р ода в ц ом , а та кже т ретьи м и л и ц ам и , п ри в л ека ем ы м и и м дл я ц ел ей в ы п ол н ен ия о бяза т ел ьств п е ред П о се ти тел ям и Са й та /П ол ьз ов а тел ям и /П о к уп а тел ям и ,     в     ц ел ях     ос ущ ес тв л е н и я      ра с сы л ок р екл а м н ог о и и н ф о рм а ц и он н ог о х а ра к те ра , с оде р жа щ и х и н ф орм а ц и ю о ски дка х , п ред ст оящ и х и дей с тв ую щ и х а кц и ях и др уги х м ер оп ри яти ях П р ода в ц а , о п ер еда че за ка за в до ста в к у, а та кж е и н ую и н ф о рм а ц ию , н еп ос ре дс тв ен н о св яза н н ую с в ы п ол н ен и ем обяза т ел ьс тв П ок уп а тел ем в ра м ка х н а стоящ ей П убл и чн ой оф е рты .

2 . П Р Е Д М Е Т С О Г Л А Ш Е Н И Я

2 . 1 . П ре дм ет ом н а ст оящ ег о С огл а ш ен и я яв л яется п ре д ос та в л ен и е в озм ожн ос ти П ол ьз ов а тел ю п ри об ре та ть дл я л и чн ы х , се м ей н ы х , дом а ш н и х и ин ы х н ужд, н е св яза н н ы х   с   ос ущ е ств л ен и ем   п р едп ри н им а тел ьск ой   де ятел ьн ос ти ,    Т ов а ры , п ред ста в л ен н ы е в ка та л оге И н те рн е т - м а га зин а п о а дре с у htt p:/ / mo ss mo r e. r u

2 . 2 . Д а н н ое Согл а ш ен и е ра сп р ост ра н яет с я   н а   в се в и ды Тов а р ов и   усл уг, п ред ста в л ен н ы х на Сай те, п ока та ки е п редл ож ен и я с оп и са н и ем п ри сут ств ую т в ка та л оге И н те рн е т - м а га зи на .

3 . Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А С А Й Т Е

3 . 1 . Реги ст ра ц и я н а Са й те ос ущ е ств л я ет ся с п ом ощ ью в сп л ы в а ю щ его окн а

«Р еги ст ра ц и я».

3 . 2 . Реги ст ра ц и я н а Са й те н е яв л яется о бяза т ел ьн ой дл я оф о рм л ен и я З а ка за .

3 . 3 . П р ода в ец н е н е сет отв ет ств ен н о сти за т очн ост ь и п ра в и л ьн ость и н ф о рм а ц и и , п ред о ста в л яем ой П ол ь з ов а тел ем п ри р еги ст р а ц ии .

3 . 4 . П ол ь з ов а тел ь о бяз у етс я   н е с о о бщ а ть т рет ьи м л и ц а м л оги н   и   п а рол ь, ука за н н ы е   П ол ь з ов а тел ем   п ри   реги с т ра ц и и .   В   сл уча е    в о зн и кн ов ен и я    у П ол ьз ов а тел я п о д оз рен и й отн оси т ел ьн о бе з оп а сн о сти ег о л оги н а и п а рол я и л и в озм ожн ос ти   и х   н еса н кци он и ров а н н ог о    и сп ол ьз ов а н и я    третьи м и    л иц а ми , П ол ьз ов а тел ь обя з ует ся н еза м едл и т ел ьн о ув ед ом и ть об э т ом П р ода в ц а , н а п ра в и в с о отв ет ств ую щ е е э л ек т р он н ое п и сьм о п о а д р ес у: or der @c ha r u el. r u

3 . 5 . О бщ ен и е П ол ьз ов а тел я/П ок уп а тел я с м е н едже ра м и и ин ы ми п ред ста в и тел ям и П р ода в ц а   дол жн о   ст р ои ться    н а    п ри н ц ип а х    общ еп ри н ятой    м о ра л и    и ком м ун и ка ц и он н ого э ти кета . С т р о г о за п р ещ ен о и сп ол ьз ов а н и е н ец ен з у рн ы х сл ов , бра н и , о ск о рби т ел ьн ы х в ы ра жен и й , а та кже уг р оз и ш а н та жа , в н еза в и си м ости от тог о, в ка к ом в и де и к ом у он и бы л и а дре с ов а н ы .

4 . Т О В А Р И П О Р Я Д О К С О В Е Р Ш Е Н И Я П О К У П К И

4 . 1 . П р ода в ец об есп е чи в а ет н а л и чи е на св ое м скл а д е Т ов а р ов , п р ед ста в л ен н ы х н а Са й те. Соп р ов ожда ю щ и е Т ов а р ф от ог ра ф и и яв л яю тся п р о сты м и и л л ю стра ц и ям и к н ем у   и   м ог ут   отл и ча тьс я    от    ф а кти чес к ог о    в н еш н его    в и да    Т ов а ра . Соп р ов ожда ю щ и е Т ов а р оп и са н и я/х а ра кте ри сти ки н е п ре тен д ую т н а
и сче рп ы в а ю щ ую и нф орм а ти в н ост ь и м ог ут со де р жа ть оп е ча тки . Д л я ут о чн ен и я и н ф орм а ц и и п о Т ов а р у П о к уп а тел ь д ол ж е н об ра ти ться в Сл ужб у п од де рж ки кл и ен тов п о тел еф он у, ука за н н ом у в п . 1 . 5 . на сто ящ ег о С огл а ш ен и я.

4 . 2 . В сл уча е отс у тств и я за ка за н н ы х П окуп а тел ем Т ов а р ов н а скл а де П р о да в ц а , п осл едн и й в п ра в е и скл ю чи ть у ка за н н ый Тов а р и з З а ка за / а н н ул и р ов а ть З а ка з П ок уп а тел я, ув е д ом и в об э т ом П о к уп а тел я п утем н а п ра в л ен и я со отв е тств ую щ ег о э л ект р он н ог о с о общ ен и я п о а д р ес у, ука за н н ом у П ок уп а тел ем п ри реги ст ра ц и и ( л и бо зв он к ом м ен ед же ра П р ода в ц а ) .

4 . 3 . В сл у ча е а н н ул яц и и п ол н ос тью л и б о ча сти чн о п ре д оп л а чен н ог о З а ка за ст ои м о сть а н н ул и р ов а н н ог о Т ов а ра в о з в ра щ а ется   П р о да в ц ом   П о к уп а тел ю сп о с об ом , к от о ры м Т ов а р бы л оп л а чен .

4 . 4 . З а ка з П окуп а тел я оф о рм л яет ся в с о отв е тств и и с п роц е д у ра м и , ука за н н ы ми н а Са й те          в          ра зд ел е                            «О ф о рм л ен и е                      З а ка за »                          п о а дре с у htt p :// w ww. c ha r u el. r u/ per s o na l/ ca r t/

4 . 5 . П ок уп а тел ь н е сет п ол н ую отв ет ств е н н ость за п р ед о ста в л ен и е н ев е рн ы х св ед ен и й ,   п ов л екш е е   за   с об ой   н ев озм ожн ос ть   н а дл ежа щ ег о    и сп ол н ен и я П р ода в ц ом св ои х обя за тел ь ств п е ре д П о к уп а тел ем .

4 . 6 . П осл е оф о рм л ен и я З а ка за на Сай те П ок уп а тел ю п ре д оста в л яе тся и н ф о рм а ц и я о п р едп ол а га ем ой да те д оста в ки п ут ем н а пра в л ен и я э л ект р он н ог о с о о бщ ен и я п о а дре с у, ука за н н ом у П ок уп а тел ем п ри реги с т ра ц и и , и ли п о тел еф он у. Мен е дж е р, об сл ужи в а ю щ и й дан ны й З а ка з, уточн я ет дета л и З а ка за , согл а сов ы в а ет да т у до ста в ки , к от о ра я за в и си т от н а л и чи я за ка за н ны х Тов а р ов н а скл а де П р о да в ц а и в рем ен и , н еобх о ди м ог о дл я об ра б от ки и до с та в ки З а ка за .

4 . 7 . О жи да ем а я да та п е реда чи З а ка за в Сл у жб у д оста в ки с о о бщ а етс я П ок уп а тел ю м ен едж е р ом , об сл ужи в а ю щ и м З а ка з, п о э л ект р он н ой п очт е и л и п ри к он тр ол ьн ом зв он к е П о к уп а тел ю .

5 . Д О С Т А В К А З А К А З А

5 . 1 . Сп о с обы , а та кж е п ри м е рн ы е с р оки д о ста в ки Т ов а р ов ука за н ы н а Са й те в ра зд ел е    «Сп ос о бы    до ста в ки »    п о    а др ес у h tt p:/ /w w w. c ha r uel. r u/ d os ta v ka / . Кон к р етн ы е с р оки д ос та в ки м ог ут бы ть с ог л а сов а н ы П окуп а тел ем с м ен ед же р ом П р ода в ц а п ри п одтв е р жден и и за ка за .

5 . 2 . З а де рж ки в д ос та в ке в озм ожн ы   в в и ду н еп ре дв и ден н ы х   об ст оя тел ь ств , п р ои зош едш и х н е п о в и н е П р о да в ц а .

5 . 3 . П ри дос та в ке З а ка з в р уча ет ся П о к уп а тел ю л и бо тр етьем у л и ц у, ука за н н ом у в З а ка зе в ка честв е п ол уча тел я ( да л ее П о куп а тел ь и т ре тье л и ц о и м ен ую тся

«П ол уча тел ь ») .     П ри     н ев озм о жн о сти      п ол учен и я     З а ка за ,      оп л а чи в а ем ого п ос р ед ств ом н а л и чн ого ра счета , ука за н н ым и в ы ш е ли ц ам и , За ка з м оже т бы ть в р учен л и ц у, к от о ры й м ож ет п ре д оста в и ть с в еден и я о З а ка з е ( н ом е р отп ра в л ен и я и /и л и Ф И О П ол уча т ел я) , а та кже оп л а ти ть стои м ос ть З а ка за в п ол н ом объ ем е л и ц у, о с ущ е с тв л яю щ ем у д о ста в к у З а ка за .

5 . 4 . Во и збе жа н и е сл уча ев м ош ен н и честв а , а та кже дл я в ы п ол н ен и я в зяты х н а себ я обя за тел ь ств , ука за н н ы х в п ун кте 5 . н а сто ящ ег о С огл а ш ен и я, п ри в р учен и и п ред оп л а чен н ог о   З а ка за   л и ц о,   ос ущ ес т в л яю щ ее   д оста в к у   З а ка за ,   в п ра в е за тр еб ов а т ь д о к ум ен т, у д ост ов е ряю щ и й л и чно сть П ол уча тел я, а та кж е ука за ть ти п и н ом ер п р ед о ста в л ен н ог о П ол уча тел ем до к ум ен та н а кви та нц ии к За ка зу.
П р ода в ец га ра н ти р ует к он ф и ден ц и а л ьн ост ь и за щи ту п ерс он а л ьн ы х да нн ы х П ол уча тел я ( п . 9 . 3 . ) .

5 . 5 . Ри ск сл уча й н ой ги бел и и л и сл уча й н о го п ов р еж ден и я   Т ов а ра п ер ех оди т   к П ок уп а тел ю с м ом ен та п е ре да чи ем у З а ка за и п р оста в л ен и я П ол у ча тел ем З а ка за п одп и си в док ум ен та х , п одтв е ржда ю щ и х до ста в ку З а ка за . В сл уча е н ед ос та в ки З а ка за П ро да в ец в о зм ещ а ет П о к уп а тел ю с т о и м ость п р ед оп л а чен н ог о П ок уп а тел ем З а ка за и доста в ки в п ол н ом объ ем е п ос л е п ол уч ен и я о т Сл уж бы д ос та в ки п одтв е р жд ен и я ут ра ты З а ка за .

5 . 6 . Ст ои м о сть д ос та в ки ка жд ог о З а ка за ра ссчи ты в а ется и н ди в и дуа л ьн о, и сх од я и з сум м ы , л и бо в еса З а ка за , р еги он а и сп ос оба д о ста в ки , а та кже ( в сл уча е н еобх о ди м о сти ) ф о рм ы оп л а ты , и ука зы в аетс я н а Са й те на   п осл едн ем э та п е оф о рм л ен и я З а ка за .

5 . 7 . О бяза н н ос ть П р ода в ц а п ер еда ть т ов а р П ок уп а тел ю счи та ет ся и сп ол н ен н ой в м ом ен т   в р уч ен и я   к у рье р ом   Т ов а ра   П о л уча тел ю    и л и    п ол у чен и я    Т ов а ра П ол уча тел ем в от дел ен и и п очтов ой св я зи и л и п ун кта х в ы да чи за ка зов ( П ВЗ ) .

П ри п ол учен и и З а ка за в отдел ен и и п очтов о й св язи П ол уча тел ь об яза н осм от р еть до ста в л ен н ы й Тов а р и п р ои зв ес ти ег о в с к ры ти е в п ри с ут ств и и ра б отн и ков П очты Ро с си и   дл я   п ров е р ки   Т ов а ра   н а    со от в етств и е    за яв л ен н о м у    к ол и че ств у, а сс о рти м ен т у и к ом п л ек тн о сти   Т ов а ра , а   та кже п р ов е ри ть   с р ок   сл у жбы до ста в л ен н ог о Т ов а ра и ц ел остн ос ть уп а к о в ки . В сл уча е н а л и чи я п ретен зи й к до ста в л ен н ом у Т ов а р у ( н ед ов л о жен и е, в л о ж ен и е Т ов а ра отл и чн ог о о т у ка за н н ого в оп и си отп ра в л ен и я, п р о и зв о дств ен н ы й бра к, и н ы е п рет ен зи и ) п о ука за н и ю П ол уча тел я   ра б отн и ка м и   П очты   Р ос си и   со ста в л яет ся   Ак т   о   в ы яв л ен н ы х н ес о отв ет ств и ях .    Е сл и    П ол уча тел ем    н е     бы л и     за яв л ен ы     п р етен зи и     в в ы ш еука за н н ом п о ряд ке, т о П р ода в ец с чи та ется п ол н ос тью и н а дл ежа щ и м об ра з ом и сп ол н и в ш и м св ою о бяза н н ос ть п о п ер еда че Т ов а ра . В сл уча е в о зв ра та до ста в л ен н ог о п ос р ед ств ом П оч ты Р ос си и Т ов а ра в св я зи с н а л и чи ем п ретен зи й к Т ов а р у    П ол у ча тел ь    о бяза н     п ри л ожи ть    к     О тп ра в л ен и ю ,     с од е ржа щ ем у в озв ра щ а ем ы й Тов а р, сл ед ую щ и е д о к ум ен ты :

•     за яв л ен и е н а в озв ра т д ен ежн ы х с ре дс тв ;

•     коп и ю а кта о в ы яв л ен н ы х н есо отв етс тв и ях ( есл и и м ею тся) ;

•     коп и ю т ов а рн ог о че ка .

5 . 8 . П ри п ри н яти и З а ка за от к у р ье ра , П ол уч а тел ь обя за н о см от ре ть д о ста в л ен н ы й Т ов а р и п р ов е ри ть ег о н а со отв ет ств и е за яв л ен н ом у к ол и ч еств у, а сс о р ти м ен т у и ком п л е ктн о сти Т ов а ра , а та кже п р ов е ри ть с р ок сл уж бы до ста в л ен н ог о Т ов а ра и ц ел о стн о сть уп а к ов ки . В сл уча е о тс ут ств и я п р етен зи й к д оста в л ен н ом у Т ов а р у П ол уча тел ь ра сп и сы в а ется в « Т ов а рн ом чек е » и оп л а чи ва ет З а ка з ( в отс ут ств и е 100% - н ой п ред оп л а ты ) . П одп и сь в доста в о чн ы х док ум ен та х св и дет ел ьств у ет о том , чт о п рет ен зи й к Т ов а р у П ол уча тел ем н е за яв л ен о и П р ода в ец п ол н остью и н а дл ежа щ и м об ра зом в ы п ол н и л св ою о бяза н н ость п о п е р еда че Т ов а ра .

5 . 9 . Вр ем я н а х ож ден и я к у рь е ра п о а д ре с у П о л уча тел я ог ра н и чен о 1 5 м и н у та м и .

5 . 1 0 . Т ов а р, п ре дс та в л ен н ый н а Сай те, п о ка честв у и уп а ков к е с о отв ет ств уе т ГО СТ у     и      ТУ,     чт о      п од тв е рж да етс я      с о отв етс тв ую щ и м и      д ок ум ен та м и ( се рти ф и ка та м и и т. д. ) .

5 . 1 1 . Ут очн и ть да т у, в рем я и п ри н е о бх од и м ости м а рш р у т д о ста в ки , м ожн о у м ен едж е ра , к от о ры й св язы в а ется с П ок уп а те л ем дл я п о дтв е р жд ен и я З а ка за .
5 . 1 2 . П ол ьз ов а тел ь п он и м а ет и согл а ш а етс я с тем , чт о :

о с ущ ес тв л ен и е д о ста в ки — от дел ьн а я ус л уга , н е яв л яю щ а яся н е о тъ ем л ем ой ча стью п ри об р ета ем ог о П ок уп а тел ем Т ов а р а , в ы п ол н ен и е кот о р ой за ка н чи в а ется в м ом ен т п ол уч ен и я П ол уча тел ем Т ов а ра и ос ущ е ств л ен и я п л а тежа за   н его. П ре тен зи и к ка честв у п ри о б рет ен н ог о Т о в а ра , в озн и кш и е п осл е п ол уч ен и я и оп л а ты Тов а ра , ра с см а три в а ю тся в с о отв ет ств и и с З а кон ом РФ «О за щ и те п ра в п от ре би тел ей » и га ра н ти й ны м и обяза тел ь ств а м и П р ода в ц а . В св язи с э ти м п ри об р ет ен и е Т ов а ра с д ос та в кой н е да ет П ок уп а тел ю п ра в о т ре б ов а н и я дос та в ки п ри об р ет ен н ог о Т ов а ра в ц ел ях га ра н ти й н ого об сл ужи в а н и я и л и за м ен ы , н е да ет в озм ожн ос ти о с ущ е ств л ять га ра н ти й н ое   об сл ужи в а н и е   и л и   за м ен у   Т ов а ра п ос р ед ст в ом в ы езда к П ок уп а тел ю и н е п од ра з ум ев а ет в озм о жн о сть в озв ра та ст ои м о сти до ста в ки Т ов а ра в сл уча ях , к огд а П окуп а тел ь и м еет п ра в о н а в озв ра т ден ег за Т ов а р ка к та ков ой , в с о о тв ет ст в и и с З а кон ом РФ «О за щ и те п ра в п от ре би тел ей ».

6 .                                                               О п л а та                                                              тов а ра

6 . 1 . Ц ен а т ов а ра ука зы в а ется в р у бл ях Р о сс и й ской Ф еде ра ц и и и в кл ю ча ет в себя н а л ог            н а       до б а в л ен н ую                                     ст ои м о сть . 6 . 2 . О п л а та Тов а ра п р ои зв оди тся П о к уп а тел ем сл е д ую щ и м и сп ос оба м и :

6 . 2 . 1 . В п ре дел а х г. М ос кв ы и Мос к ов с кой обл а с ти ( в п редел а х 1 0 км от МКАД )    в озм ожн а    оп л а та   н а ли чны м    /    безн а л и чн ы м    ра счет ом   к у рье р у; 6 . 2 . 2 . П о в с ей те р ри т о ри и Р о сси й ск ой Ф ед е ра ц и и за и скл ю чен и ем , у ка за н н ы м в п . 6 . 2 . 1 . оп л а та п рои зв о ди тся в в и де 1 0 0 % п ред оп л а ты за в ы бра н н ый Тов а р и до ста в к у.

6 . 3 . Ц ен а Т ов а ра у ка зы в а ется н а Са й те. В сл уча е н ев е рн ог о ука за н и я ц ен ы за ка за н н ого П ок уп а тел ем Т ов а ра , П р ода в ец и н ф орм и р у ет об э т ом П ок уп а тел я дл я п одтв е р жд ен и я З а ка за п о и сп ра в л ен н ой ц ен е л и бо а н н ул и ров а н и я   З а ка за . П ри н ев озм ожн о сти     св я за ться   с      П ок уп а тел ем       да н н ый                                З а ка з               счи та ет ся а н н ул и ров а н н ы м . Е сл и З а ка з бы л оп л а чен , П р ода в ец в озв ра щ а ет П ок уп а тел ю оп л а чен н ую за З а ка з с ум м у тем ж е сп о с об ом , к от о ры м он а бы л а уп л а чен а . 6 . 4 . Ц ен а Тов а ра н а Са й те м ожет бы ть и зм ен ен а П рода в ц ом в одн ост о р он н ем п о ряд ке. П ри    э т ом ц ен а      н а             за ка за н ны й            П ок уп а тел ем         Т ов а р     и зм ен ен и ю н е п одл е жи т.      Ц ен а          Т ов а ра     м о же т ди ф ф ерен ц и р ов а ться                 п о       р еги он а м . 6 . 5 .      О соб ен н о сти      оп л а ты            Тов а ра      с          п ом ощ ью ба н ков с ки х          ка рт:

6 . 5 . 1 В со отв ет ств и и с п ол ож ен и ем Ц Б РФ «О б э м и сси и ба н ков ски х ка р т и об оп е ра ц и ях , сов е рш а ем ы х с и сп ол ьз ов а н и ем пл а тежн ы х ка рт» от 24.12.2004 № 266 - П   оп ера ц и и      п о ба н ков ски м                       ка рта м                 сов е рш а ю тся   де р жа тел ем ка рты   л и бо уп ол н ом оч ен н ы м                                                                                                      и м                                          л иц ом . 6 . 5 . 2 Ав т о ри за ц и я оп е ра ц и й п о ба н ков ски м ка рта м ос ущ еств л я ет ся ба н к ом . Е сл и у ба н ка есть осн ов а н и я п ол а га ть, что оп е ра ц и я н оси т м ош ен н и чески й х а ра к те р, т о ба н к   в п ра в е                      о тка за ть       в     о с ущ е ств л ен и и    да н н ой   оп е ра ц и и . Мош ен н и чески е оп е ра ц и и с ба н ков ски м и ка р та м и п оп а да ют п о д д ей ств и е ста тьи 1 5 9 УК РФ . 6 . 5 . 3 Во и збе жа н и е сл уча ев   ра зл и чн ог о р ода н еп ра в ом е рн ог о и сп ол ьз ов а н и я ба н ков с ки х ка р т п ри оп л а те в се З а ка з ы , оф о рм л ен н ы е н а Са й те и п р ед оп л а чен н ы е ба н ков с к ой        ка р т ой , п р ов е р яю тся    П р ода в ц ом .   В       ц ел ях п р ов е рки       л и чн о сти в л а дел ьц а        и                      его         п ра в ом о чн о сти н а и сп ол ьз ов а н и е     ка рты П р ода в ец в п ра в е п от ре б ов а ть о т П ок уп а тел я, оф о рм и в ш его т а кой за ка з, п р едъ яв л ен и я до к ум ен та , уд о ст ов е р яю щ ег о л и чн ость.

6 . 6 . П р ода в ец в п ра в е п ре д оста в л ять с ки дки н а Тов а ры и уста н а в л и в а ть п рог ра м м у бон ус ов . Ви ды с ки д ок, б он у с ов , п о р яд ок и у сл ов и я н а чи сл ен и я ука за н ы н а Са й те и              м ог ут    бы ть               и зм ен ен ы    П р ода в ц о м в             одн ос т о р он н ем                       п о ряд ке. 6 . 7 . П ри п р ов е ден и и м а рке ти н гов ы х м ер о п ри яти й , п редп ол а га ю щ и х в л ожен и е ка ки х - л и бо объ е кт ов в отп ра в л ен и я с З а ка зом П о к уп а тел я, д оста в ка у ка за н н ы х в л ож ен и й ос ущ еств л я ет ся за сч ет П ок уп а т ел я. Д л я т ог о, ч т обы отка за ть ся от в л ож ен и я, П ок уп а тел ю н еобх о ди м о об ра ти т ься в Сл у жб у п о ра б оте с кл и ен та м и п о          т ел еф он у,          ука за н н ом у                в          п . 1 . 5 .            н а сто ящ ег о       С огл а ш ен и я.
6 . 8 . П ри д о ста в ке т ов а ра Сл уж ба м и Д оста в ки общ а я ст ои м о сть т ов а ра п о дл е жи т ув ел и чен и ю н а стои м ос ть д оста в ки в ра зм е ре, ука за н н ом в Ра здел е " Сп о с обы до ста в ки " : htt p:/ /w w w. c ha r uel. r u/ d os ta v ka / .

6 . 9 . П ро да в ец в едет ста ти сти к у в ы куп л ен н ы х П окуп а тел ем за ка з ов . З а ка з счи та ется н е ук ом п л е кт ов а н н ы м , есл и П ок уп а тел ь с о о бщ и л о б и зм ен ен и и р еш ен и я о п ок уп к е д о м ом ен та н а ча л а сб о рки за ка за н а скл а де. Е сл и П ок уп а тел ь с о общ и л П р ода в ц у об э т ом п осл е м ом ен та н а ча л а сбо рки за ка за н а скл а де, т о та к ой т ов а р счи та ется                                                                                      от кл он ен н ы м .

7 .                  Возв ра т                т ов а ра                 и                  ден ежн ы х                ср едс тв

7 . 1 . В озв ра т Т ов а ра о с ущ ес тв л яет ся в с о отв етс тв и и с «Усл ов и ям и в о зв ра та », ука за н н ы м и   на   Са й те   п о    а др ес у : htt p:/ /w w w. c ha r u el. r u/ d osta v ka / mo n e yb a c k / . 7 . 2 .                         В озв ра т     Т ов а ра          н а дл ежа щ ег о         ка че ств а :

7 . 2 . 1 . П ок уп а тел ь в п ра в е от ка за ться о т за ка за н н ого Т ов а ра в л ю б ое в р ем я д о ег о п ол учен и я, а п осл е п ол учен и я Т ов а ра — в течен и е 7 ( сем и ) дн ей , н е счи та я дн я п ок уп ки , за и скл ю чен и ем Т ов а р ов , ука за н н ых в п . 7 . 2 . 4 . н а стоящ ег о С огл а ш ен и я. Во зв ра т Т ов а ра н а дл ежа щ ег о ка чес тв а в оз м ож ен в сл уча е, е сл и с ох ра н ен ы ег о тов а рн ы й в и д, п от реби т ел ьс ки е св ой ств а , а та кже д ок ум ен т, п о дтв е р жда ю щ и й ф а кт                                             и                    усл ов и я                     п ок уп ки                у ка за н н ого              Т ов а ра . 7 . 2 . 2 . П ри от ка зе П ок уп а тел я от Т ов а ра с о гл а сн о п . 7 . 2 . 1 . П р ода в ец в о зв ра щ а ет ем у         ст ои м о сть   в озв ра щ ен н ог о           Т ов а ра ,        за                  и скл ю чен и ем                  ра сх о д ов П р ода в ц а , св яза н н ы х с дос та в кой в озв ра щ ен н ог о П ок у п а тел ем Т ов а ра , в теч ен и е 1 0 дн ей с да ты               п ост уп л ен и я в озв ра щ ен н ог о                  Т ов а р а                н а       скл а д П р ода в ц а    в м ест е с за п ол н ен н ы м                        П ок уп а тел ем                         за яв л ен и ем                               н а                   в озв ра т. 7 . 2 . 3 . Е сл и н а м ом ен т об ра щ ен и я П о к уп а тел я а н а л оги чн ый тов а р отс у тств у ет в п р ода же у П р о да в ц а , П ок у п а тел ь в п ра в е о тка за ться от и сп ол н ен и я н а стоящ ег о Согл а ш ен и я и п от реб ов а ть в озв ра та уп л а чен н ой за ука за н н ы й Тов а р ден е жн ой с ум м ы . П ро да в ец об яза н в ерн уть уп л а чен н ую за в о зв ра щ ен н ы й тов а р д ен ежн ую с ум м у             в         теч ен и е 1 0                  дн ей         со   дн я         в о зв ра та                   Тов а ра . 7.2.4. Н е п одл ежа т в озв ра т у п а рф ю м е рн о - ко см е ти чес ки е т ов а ры , т ек сти л ьн ы е тов а ры ( х л оп ча тоб ум а жн ы е, л ьн ян ы е, ш ел ков ы е, ш е рст ян ы е и си н тети чески е тка н и , тов а ры и з н етка н ы х ма тери а л ов ти п а тка н ей — л ен ты , тесьм а , кр уж ев о и др уги е) , ш в ей н ы е и три к ота жн ы е и зд ел и я, н о рм а л ь н ое и сп ол ь з ов а н и е ко т о ры х н е п ред у см а т ри в а ет н а л и чи е др уг ой од еж д ы м ежд у н и м и и тел ом ,   в кл ю ча я куп а л ьн и ки , бел ье, ч ул очн о - н ос очн ы е и з дел и я и т. п . ( в со о тв ет ств и и с П е р ечн ем н еп р од ов ол ьс тв ен н ы х тов а р ов н а дл ежа щ ег о ка честв а , н е п одл е жа щ и х в озв ра т у и л и обм ен у н а а на л оги чн ы й тов а р д р уги х ра зм е ра , ф о рм ы , га ба ри та , ф а сон а , ра сц в ет ки и л и ком п л екта ц и и , утв ерж ден н ог о П оста н ов л ен и ем П ра в и тел ьств а РФ от                  1 9                   ян в а ря                  1 9 9 8                   г.                 N                    5 5) . 7 . 3 . В озв ра т Т ов а ра н ен а дл ежа щ ег о ка чес тв а :

7 . 3 . 1 . П од т ов а р ом н ен а дл ежа щ ег о ка ч ест в а п од ра з ум ев а ется т ов а р, к о т о ры й н еи сп ра в ен и н е м ож ет о бе сп ечи ть и сп ол н ен и е св ои х ф ун кц и он а л ьн ы х ка честв . П ол учен н ы й    Тов а р д ол жен                с о отв е тств ов а ть                 оп и са н ию   на          Сай те.             О тл и чи е э л ем ен т ов ди за й на и л и оф орм л ен и я от за яв л ен н ог о н а Сай те оп и са н и я н е яв л яется п ри зн а ком                                             н ен а дл ежа щ его                                                                      ка ч еств а . 7 . 3 . 2 . Вн еш н и й в и д и ком п л ек тн о сть Т ов а ра , а та кже к ом п л ек тн о сть в сег о З а ка за дол жн ы      бы ть          п р ов е рен ы       П ол уча тел ем      в            м ом ен т д о ста в ки               Т ов а ра . 7 . 3 . 3 . П ри д о ста в ке Т ов а ра П ок уп а тел ь с та в и т св ою п о дп и сь в кв и та н ц ии о до ста в ке в г ра ф е: « З а ка з п ри н ял , к ом п л е ктн о сть п ол н а я, усл уги п о д о ста в ке ока за н ы , п рет ен зи й к к ол и че ств у и в н еш н ем у в и д у т ов а ра н е и м ею . С у сл ов и ям и в озв ра та о зн а ком л ен ». П о сл е п ол учен и я З а ка за п рет ен зи и к в н еш н и м деф екта м тов а ра , его к ол и ч еств у, к ом п л е ктн о сти   и тов а рн ом у в и ду н е п ри н и м а ю тся. 7 . 3 . 4 . Е сл и П ок уп а тел ю бы л п ер еда н Т ов а р н ен а дл ежа щ ег о ка чес тв а и и н ое н е бы л о   за ра н ее о г ов о р ен о      П р о да в ц ом ,     П ок уп а тел ь         в п ра в е                     в осп ол ьз ов а тьс я п ол ожен и ям и ст. 1 8 «П ра в а п от ре би тел я п р и обн а р уж ен и и в тов а ре н е д оста тк ов » З а кон а                                                о                     за щ и те                           п ра в                      п от ре би тел ей . 7 . 3 . 5 . Т р еб ов а н и я о в о зв ра те уп л а чен н ой за т ов а р ден е жн ой с ум м ы п одл ежа т
уд ов л етв о рен и ю в   течен и е 1 0   дн ей   с о   д н я п редъ яв л ен и я со о тв ет ств ую щ ег о тр еб ов а н и я          ( ст.                       2 2               З а кон а РФ         «О           за щ и те                п ра в     п отр еби т ел ей ») . 7 . 4 . В озв ра т д ен ежн ы х с р ед ств ос у щ ес тв л я етс я п о с ре дс тв ом в о зв ра та ст ои м о сти оп л а чен н ог о Т ов а ра н а бан ков ск ую ка рт у и л и н а ука за н н ы е в за яв л ени и н а в озв ра т ба н ков с ки е р екв и зи ты . Сп ос об д ол жен бы ть ука за н в с о о тв ет ств ую щ ем п ол е        за яв л ен и я    н а     в озв ра т            Т ов а ра , к от о р ое м ожн о                      н а й ти   здесь.

8 .                                                                                                                        О т в етств ен н ост ь

8 . 1 . П р ода в ец н е н ес ет отв етс тв ен н о сти з а ущ е рб, п ри чи н ен н ый П ок уп а тел ю в сл ед ств и е н ен а дл ежа щ ег о и сп ол ь з ов а н и я Т ов а р ов , п ри об р етен н ы х в Ин терн е т - м а га зин е.

8 . 2 . П р ода в ец н е н есе т о тв ет ств ен н о сти за со де р жа н и е и ф ун кц и он и ров а н и е в н еш н и х    са й тов.

9 .                  Кон ф и ден ц и а л ьн ость           и                   за щ и та                 и нф орм а ц и и

9 . 1 .     П ерс он а л ьн ы е   да н ны е          П ол ьз ов а тел я/П ок уп а тел я об ра ба ты в а ется в с о отв ет ств и и                             с           Ф З             «О              п е р с он а л ьн ы х                        да нн ы х »         №        1 5 2 - Ф З . 9 . 2 .     П ри     р еги ст ра ц и и                      н а             Сай те     П ол ьз ов а тел ь           п ре д оста в л яе т    сл ед ую щ ую и н ф орм а ц и ю :           Ф а ми л и я,                 И м я,           О тчеств о, кон та ктн ы й н ом ер т ел еф он а ,           а дрес э л ект р он н ой       п о чты ,                                  да т у                          р о жден и я,           п ол ,     а д р ес д ос та в ки тов а ра . 9 . 3 .    П ред о ста в л яя    св ои    п ер с он а л ьн ы е    да н ны е    П ро да в ц у,     П ос ети т ел ь Са й та /П ол ьз ов а тел ь/П ок уп а тел ь с огл а ш а етс я н а и х об ра б от к у П р ода в ц ом , в т ом чи сл е в   ц ел ях   в ы п ол н ен и я   П р о да в ц ом   об яза тел ь ств   п е р ед   П ос ети тел ем Са й та /П ол ьз ов а тел ем /П ок уп а тел ем в ра м к а х на стоящ ей П убл и чн ой оф е рты , п р одв и жен и я П р ода в ц ом т ов а р ов и усл уг, п р ов е ден и я э л ект р он н ы х и s ms оп р ос ов , кон т р ол я ре з ул ьта т ов м а рке ти н гов ы х а кц ий , кл и ен тск ой п одд е ржки , о рга н и за ци и до ста в ки тов а ра П ок уп а тел ям , п р ов ед ен и е р озы г ры ш ей п ри з ов с р еди П о сети т ел ей Са й та /П ол ьз ов а тел ей / П ок уп а тел ей , к он тр ол я у д ов л етв о р ен н ости П ос ети тел я Са й та /П ол ьз ов а тел я/П ок уп а тел я,    а    та кже    ка честв а    у сл уг,    о ка зы в а ем ы х П р ода в ц ом .

9.4 . П од о б ра б отк ой п ер с он а л ьн ы х дан ны х пон и м а ется л ю б ое д ей ств и е ( оп е ра ц и я) и л и сов ок уп н о сть д ей ств и й ( оп ера ц и й ) , сов е рш а ем ы х с и сп ол ьз ов а н и ем сред ств а в том а ти за ц ии и ли без и сп ол ь з ов а н и я та ких с ред ств с п е рс он а л ьн ы м и дан ны м и , в кл ю ча я    сб о р,     за п и сь,     си с тем а ти з а ц и ю ,          н а коп л ен и е,                       х ра н ен и е,           ут очн ен и е ( обн ов л ен и е,        и зм ен ен и е)   и зв л еч ен и е, и сп ол ьз ов а н и е,          п е ре да чу     ( в        т ом     чи сл е п ер еда ч у         т р етьи м     л и ц а м , н е     и скл ю ча я       т ра н сгра н и чн ую п е р еда ч у,              есл и н еобх о ди м о сть в н ей в озн и кл а в х оде и сп о л н ен и я обя за тел ьс тв ) , о бе зл и чи в а ни е, бл о ки р ов а н и е,                                          у да л ен и е,                        ун и чт ож е н и е       п ерс он а л ьн ы х                     да н ны х . 9 . 4 . 1 . П р ода в ец и м еет п ра в о о тп ра в л ять и н ф о рм а ц и он н ы е, в том чи сл е ре кл а м н ы е с о общ ен и я,                   н а                э л ектр он н ую                п оч ту             и                                          м оби л ьн ы й                тел еф он П ол ьз ов а тел я /П о к уп а тел я       с ег о с огл а си я. П ол ь з ов а тел ь/П ок уп а тел ь в п ра в е от ка за ться от п ол учен и я ре кл а м н ой и др уг о й и нф орм а ц и и без о бъ ясн ен и я п ри чи н от ка за . Се рв и сн ы е с о общ ен и я, и н ф орм и р ую щ и е П ол ьз ов а т ел я/П ок уп а тел я   о за ка зе и э та па х его о б ра б отки , отп ра в л яю тся а в том а ти че ски и н е м огут бы ть от кл он ен ы П о л ьзов а тел ем /П ок уп а тел ем .

9 . 4 . 2 О тзы в согл а си я н а об ра б от к у п е рс он а л ьн ы х дан н ы х осущ е ств л я етс я п ут ем от зы в а           а кц еп та        н а стоящ ей              П убл и чн ой            оф е рты . 9 . 5 . П р ода в ец в п ра в е и сп ол ь з ов а ть тех н ол ог и ю «c o o ki es ». «C o o ki es » н е с о де р жа т кон ф и ден ц и а л ьн ую и нф орм а ц и ю и н е п ереда ю тся т р етьи м л и ц а м .

9 . 6 .      П р о да в ец      п ол уча ет       и н ф орм а ц и ю       об       i p - а др ес е       п о сети т ел я Са й та htt p:// mo ss mo r e. r u . Д а н н а я и нф орм а ц и я н е и сп ол ьз у етс я дл я уста н ов л ен и я л и чн ости п ос ети тел я.

9 . 7 .    П р ода в ец   н е     н ес ет     отв е тств ен н ос ти за    св еден и я,    п р ед о ста в л ен н ы е П ол ьз ов а тел ем /П ок уп а тел ем                                  н а              Са й те           в                о бщ ед о ст уп н ой ф о рм е. 9 . 8 .         П р ода в ец                в п ра в е          о с ущ е ств л ять       з а п и си     тел еф он н ы х                 ра зг ов о р ов        с П ол ьз ов а тел ем /П ок уп а тел ем .                  П ри     э том         П р ода в ец    о бяз у ет ся: п ре д отв ра щ а ть
п оп ы тки н еса н кц и он и ров а н н ого д ост уп а к   и н ф орм а ц и и , п ол уч ен н ой в х од е тел еф он н ы х п ерег ов о р ов , и /и л и   п ере да чу ее т ретьи м   л и ц а м ,   н е   и м ею щ и м н еп ос р ед ств ен н ог о о тн ош ен и я к и сп ол н ен и ю З а ка зов , в с о отв е тств и и с п . 4 ст. 1 6 Ф еде ра л ьн ог о за к он а «О б и н ф о рм а ц и и , и нфо рм а ц и он н ы х тех н ол оги ях и о за щ и те и н ф орм а ц и и ».

1 0 .                      Ср о к                      д ей ств и я                    П убл и чн ой                      оф е рты

1 0 . 1 Н а сто ящ а я П у бл и чн а я оф е рта в ст уп а ет в си л у с м ом ен та ее а кц еп та П ос ети тел ем Са й та /П ок уп а тел ем , и дей с тв у ет д о м ом ен та отзы в а   а кц еп та П убл и чн ой     оф е рты .

1 1 .                                                   Д оп ол н и тел ьн ы е                                                 усл ов и я

1 1 . 1 . П р ода в ец в п ра в е п е ре у ст уп а ть л и бо к а ки м - ли бо и н ы м сп ос об ом п е р еда в а ть св ои п ра в а и обяза н н ости , в ы тека ю щ и е и з его отн ош ен и й с П ок уп а тел ем , т ретьи м л и ц ам .

1 1 . 2 .   И н терн ет - м а га зи н и   п ред о ста в л яем ы е               се рв и сы   м ог ут бы ть                                              в р ем ен н о ча сти чн о и л и п ол н остью н ед о ст уп н ы п о п р и чи н е п ров ед ен и я п р оф и л а кти чески х и л и     и ны х ра бот и л и     п о                  л ю бы м                други м   п ри чи на м         тех н и ческог о               х а ра к те ра . Тех н и че ска я сл у жба П р ода в ц а и м еет п ра в о п ери оди че ски п р ов оди ть н е обх о ди м ы е п р оф и л а кти чески е     и л и                          и н ы е ра б оты       с                    п р едв а ри т ел ьн ы м       ув е д ом л ен и ем П ок уп а тел ей                                    и л и                                                                             бе з                                   та к ов о го. 11 . 3 .        К    отн ош ен и ям       м е жд у                П ол ь з ов а тел ем /П ок уп а тел ем           и П р о да в ц ом п ри м ен яю тся     п ол ож ен и я                   Р о сси й ск ог о     за к он о да тел ьс тв а . 1 1 . 4 .    В    сл уча е     в озн и кн ов ен и я     в оп р о с ов     и     п рет ен зи й     со    ст о р он ы П ол ьз ов а тел я /П о к уп а тел я он д ол ж ен о б ра ти ться к П р ода в ц у п о тел еф он у и л и и н ы м дост уп н ы м сп о с об ом . Вс е в озн и ка ю щ ее сп о ры ст о р он ы б уд у т ста ра ть ся р еш и ть п у тем п е р ег ов о р ов , п ри н ед о сти жен и и согл а ш ен и я сп о р б уд ет п е реда н н а ра с см о т рен и е в с у де бн ы й орга н в с о отв е тств и и с дей ств ую щ и м за кон ода тел ь ств ом РФ .

1 1 . 5 . П ри зн а н и е су д ом н ед ей ств и тел ь н ос ти ка к ог о- л и бо п ол ож ен и я н а стоящ ег о Согл а ш ен и я н е в л еч ет за с о б ой н едей с тв и тел ьн ость о ста л ьн ы х п ол о жен и й .

v. Если Вы выбираете способ оплаты платеж при доставке, просим Вас учесть, что в случае возврата купленного товара, Вам понадобится предоставить дополнительные данные, которые будут использоваться исключительно для целей возврата уплаченной суммы (данные Вашего банковского счета), и эти сведения при необходимости могут быть раскрыты третьей стороне,

которая работает для зарубежного банка при осуществлении денежных переводов (включая, но не ограничиваясь, расчетные банки).

vi. Если Вы выберете опцию «Сохранить платежные данные» (например, сведения о кредитной /

дебетовой карте), Вы уполномочиваете нас обрабатывать и хранить данные, указанные как

необходимые для активации и обработки запросов. Проверочный код карточки (CVV) будет

использован только для возможности осуществления покупки и не будет в дальнейшем храниться

или обрабатываться как Ваши ПЛАТЕЖНЫЕ ДАННЫЕ.Предоставляя нам свое согласие на активацию этой функции, Вы обеспечиваете

возможность автосохранения Ваших данных в заполняемых полях при последующих покупках на

веб-сайте, и поэтому у Вас не будет необходимости вновь вводить эти данные при каждой новой

операции. Такое согласие будет действительным для последующих покупок.

Вы можете изменить свои ПЛАТЕЖНЫЕ ДАННЫЕ и отозвать свое согласие на их обработку и

хранение в любой момент времени в разделе «Мой аккаунт»– Платежные данные.

6. Предоставляемые Вами персональные данные могут обрабатываться как автоматически, так и в ручном режиме: сбор, систематизация, накопление и извлечение (выгрузка) и другие средства описаны в текущей Политике конфиденциальности.

7. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет осуществляться в следующих случаях:

i. После того, как Вы предоставите нам исправленные (обновленные, измененные) персональные данные;

ii. По запросу уполномоченных федеральных исполнительных органов по защите прав на персональные сведения, либо другого уполномоченного органа государственной власти;

iii. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. Анонимизация персональных данных, блокирование, удаление и уничтожение могут

осуществляться в случаях и по причинам, предусмотренным действующим законодательством.